Mir deelen fir dech!

Du wëlls net kafen mee och net verzichten? Du wëlls probéieren nohalteg ze sinn, Ressourcen ze spueren an manner Geld auszeginn? Dann bass de bei ons op der richteger Plaz! Hei fënns de alles wat en aneren net brauch oder zevill huet. Gëff Member vun eiser Communautéit an du muss nie mei op eppes verzichten!

Wei geet dat?

Et ginn 3 Méiglechkeeten fir matzemachen :

1) Du gëss user, d.h. du léins Saachen aus oder gräifs op Servicer zeréck.

2) Du gëss producer an stells Saachen oder Servicer via dësen Site zur Verfügung.

​3) Oder du bass ganz aktiv an bass déi 2 gläichzäiteg, en prosumer!

© 2023 by Name of Site. Proudly created with Wix.com